Description

doseganje enakosti v širšem, bolj v rezultate usmerjenem, prerazdelitvenem smislu, ki temelji na spoznanju, da enakost možnosti in enaka obravnava morda nista dovolj za popravo krivic zgodovinskega zatiranja in slabšega položaja žensk

Additional notes and information

V nekaterih primerih imajo enake možnosti dejansko lahko negativen vpliv na dobro počutje žensk, če ženske porabijo čas in energijo za to, da bi jih izkoristile, vendar brez rezultatov. Če želimo zagotoviti, da bodo posegi v razvoj prinesli enakost rezultatov za ženske in moške, jih je treba načrtovati na temelju analize spola. „Enaka“ obravnava torej ne pomeni „iste“ obravnave, temveč pomeni, da bi morale biti osebe v podobnih situacijah obravnavane podobno in da bi morale biti osebe v različnih situacijah obravnavane različno. Enakost rezultatov oziroma izidov zahteva, da se oblikuje spodbudno družbeno okolje, tako da se naslavlja vprašanja ideologije in kulturnih konstruktov, ki ustvarjajo hierarhijo v odnosih med spoloma. Pozitivni ukrepi so se pokazali kot potreben ukrep, da se zagotovi enakost rezultatov.