Description

dosažení rovnosti v širším smyslu orientovaném na výsledky a na přerozdělování, a to na základě pochopení skutečnosti, že k nápravě útlaku a znevýhodňování žen v minulosti nemusí stačit rovnost příležitostí a rovné zacházení

Additional notes and information

Rovnost příležitostí může mít v některých případech na postavení žen v praxi nepříznivý dopad, pokud energie a čas, které ženy na využití rovných příležitostí vynakládají, nenesou výsledky. Mají-li opatření rozvoje vést k dosažení rovných výsledků pro ženy i muže, musí vycházet z genderové analýzy. „Rovné“ zacházení tudíž nemusí nutně znamenat „stejné“ zacházení, nýbrž spočívá v tom, že s osobami nacházejícími se v podobných situacích má být zacházeno podobně a s osobami nacházejícími se v odlišných situacích má být zacházeno odlišně. K začlenění hlediska rovnosti výsledků je třeba vytvořit a podporovat vhodné společenské prostředí, v němž nebudou přítomny ideologie a kulturní koncepty, které přispívají k vytváření hierarchických genderových vztahů. Nezbytným prostředkem pro zajištění rovnosti výsledků jsou pozitivní opatření.