Description

uppnående av jämställdhet i en bredare och mer resultatorienterad och omfördelande mening, med utgångspunkt i att lika möjligheter och likabehandling inte alltid är tillräcklig för att åtgärda det historiska förtrycket och missgynnandet av kvinnor

Additional notes and information

I vissa fall kan lika möjligheter faktisk ha en negativ inverkan på kvinnors välbefinnande, om kvinnor lägger ner tid och energi på att ta del av dem utan resultat. För att säkerställa att utvecklingsinsatser leder till jämställdhet när det gäller utfallet för kvinnor och män behöver de utformas utifrån en genusanalys. ”Lika” behandling betyder därför inte ”samma” behandling utan innebär att personer som befinner sig i liknande situationer ska behandlas lika och att personer med olika omständigheter ska behandlas olika. Jämställdhet i utfall och resultat kräver en aktiverande social miljö vilken kan åstadkommas genom att ta itu med ideologier och kulturella konstruktioner som skapar könshierakier. Aktiva åtgärder har visat sig vara en nödvändig åtgärd för att säkerställa jämställdhet i utfall och resultat.