Description

Seksuaalinen tunkeutuminen toisen henkilön emättimeen, peräsuoleen tai suuhun jonkin ruumiinosan tai esineen avulla ilman tämän henkilön suostumusta sekä muu toiseen henkilöön ilman tämän suostumusta kohdistuva seksuaalinen teko pakottamisen, väkivallan, uhkailun, pakkokeinojen, juonittelun, yllätyksen tai muun keinon avulla riippumatta syyllisen suhteesta uhriin

Additional notes and information

Myös toisen henkilön saattaminen ilman hänen suostumustaan seksuaalisiin tekoihin kolmannen henkilön kanssa katsotaan raiskaukseksi. Suostumuksella tarkoitetaan vapaaehtoista sopimusta, joka perustuu henkilön vapaaseen tahtoon. Kun uhri on kansallisessa lainsäädännössä määritettyä suojaikärajaa nuorempi, sukupuoliyhdyntä hänen kanssaan on raiskaus. Kansainvälisissä oikeusjärjestelmissä raiskaus käsitteellistetään naisten ihmisoikeuksien loukkaukseksi (YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 48/104, joka perustuu Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen), kidutuksen muodoksi (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, joka perustuu Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen), sotarikokseksi (Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö) ja naisiin kohdistuvan sukupuoleen perustuvan syrjinnän muodoksi (kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus, CEDAW-komitean yleissuositus nro 19). Tilastollinen määritelmä: Seksuaalinen tunkeutuminen toisen henkilön emättimeen, peräsuoleen tai suuhun jonkin ruumiinosan tai esineen avulla ilman tämän henkilön suostumusta käyttämällä voimaa, pakottamalla tai hyväksikäyttäen uhrin haavoittuvuutta. Erillisen tilastollisen määritelmän tarkoituksena on auttaa EU: n jäsenvaltioita keräämään vertailukelpoisia hallinnollisia tietoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta.