Description

akákoľvek vaginálna, análna alebo orálna penetrácia do tela inej osoby bez jej súhlasu, pričom charakter tejto penetrácie je sexuálny, je vykonávaný akoukoľvek telesnou časťou alebo predmetom, ako aj akékoľvek akty sexuálneho charakteru bez súhlasu druhej osoby, ktoré sú vymáhané nátlakom, násilím, hrozbami, vydieraním, klamstvami, prekvapením alebo nými prostriedkami, bez ohľadu na vzťah páchateľa k obeti

Additional notes and information

Prinútenie inej osoby, aby sa zapojila do aktov sexuálnej povahy s treťou osobou bez toho, aby na to udelila svoj súhlas, sa tiež považuje za znásilnenie. Súhlas sa vzťahuje na dobrovoľnú dohodu v dôsledku slobodnej vôle človeka. Ak je obeťou dieťa vo veku nižšom ako vek stanovený vnútroštátnym právom ako vek na vyjadrenie súhlasu, pohlavný styk s ním predstavuje znásilnenie. V rámci medzinárodných systémov sa znásilnenie charakterizuje ako porušenie ľudských práv žien (rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/104 založená na Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie spojených národov), ako forma mučenia (postup Európskeho súdu pre ľudské práva založený na Európskom dohovore o ľudských právach), ako vojnový zločin (Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu), a ako forma diskriminácie žien založenej na rodovej príslušnosti (Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, všeobecné odporúčanie č. 19 výboru CEDAW).