Description

násilie voči ženám a dievčatám, ktoré sú držané na určitom mieste, kde sú ich práva kontrolované

Additional notes and information

Násilný čin v takýchto miestach vrátane policajných ciel, zadržiavacích centier, väzníc, inštitúcií sociálneho zabezpečenia, zadržiavacích centier pre imigrantov predstavuje násilie páchané štátom. Ženy v zaistení môžu byť vystavené mimoriadnemu riziku, že budú vystavené násiliu vykonávaného zamestnancami alebo zamestnankyňami a môžu mať veľmi obmedzené možnosti nahlásiť takéto násilné činy.