Description

porušenie ľudských práv a formy diskriminácie žien vrátane rodovo podmieneného násilia, ktoré spôsobujú alebo môžu mať za následok fyzickú, sexuálnu, psychologickú alebo hospodársku ujmu alebo utrpenie žien, vrátane hrozieb takýchto činov, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, bez ohľadu na to, či sa vyskytujú vo verejnom alebo súkromnom živote.

Additional notes and information

Formy a prejavy násilia voči ženám sú formované spoločenskými a kultúrnymi normami, ako aj dynamikou každého sociálneho, ekonomického a politického systému. Faktory, ako rasový alebo etnický pôvod žien, kasta, trieda, status migrantky alebo utečenky, vek, náboženstvo, sexuálna orientácia, rodinný stav, zdravotné postihnutie alebo stav HIV, majú vplyv na to, akými formami násilia budú trpieť a akým spôsobom ich budú podstupovať. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že definície a opisy násilia voči ženám zdôrazňujú, že tento druh násilia je založený na rodovej príslušnosti; preto sa pojem „násilie páchané na ženách“ a „rodovo podmienené násilie“ často používajú ako synonymum. V niektorých pojmoch sa výraz „páchané na ženách“ používa na určenie pohlavia obetí. Iné pojmy, ako napríklad „násilie páchané mužmi na ženách“, určujú pohlavie páchateľov i obetí, aby sa zabránilo rodovej neutralite.