Description

porušování lidských práv a forma diskriminace žen zahrnující veškeré činy genderově podmíněného násilí, jež vyústí nebo mohou vyústit v tělesnou, sexuální, duševní či ekonomickou újmu nebo strádání žen, včetně hrozeb takovýmito činy, donucování anebo svévolného zbavení svobody, ať k nim dochází na veřejnosti, nebo v soukromí

Additional notes and information

Způsoby a projevy násilí na ženách jsou utvářeny sociálními a kulturními normami a dynamikou každého sociálního, hospodářského a politického uspořádání. Formy násilí, jemuž jsou ženy vystaveny, a způsob vnímání tohoto násilí ženami, jsou určovány například rasovým nebo etnickým původem ženy, její kastovní či třídní příslušností, postavením migrantky nebo uprchlice, věkem, náboženským přesvědčením, sexuální orientací, rodinným stavem, zdravotním postižením nebo onemocněním virem HIV. Obecně lze říci, že všechny definice a popisy násilí na ženách zdůrazňují, že se jedná o genderově podmíněné násilí. Proto jsou pojmy „násilí na ženách“ a „genderově podmíněné násilí“ často užívány ve stejném významu. V některých případech je doplněn výraz „na ženách“ za účelem upřesnění pohlaví obětí. Jindy jsou užívány pojmy jako „násilí mužů na ženách“, jež určují pohlaví pachatelů i obětí a vyhýbají se genderové neutralitě.