Description

аспекти на културниот и социјалниот живот - за кои може да се најдат примери и во религијата, идеологијата, јазикот, уметноста, правото и науката, меѓу останатото - што може да се искористат за да се оправда или озакони директното или структурното насилство, за да изгледа, па дури и да се смета за исправно, или барем дека не е погрешно