Description

akt dhune që bëhet në mënyrë disproporcionale, megjithëse jo ekskluzivisht, ndaj vajzave dhe grave, sepse anëtarët e familjes konsiderojnë se sjellje të dyshuara, të perceptuara ose aktuale do të sjellin çnderim në familje ose komunitet

Additional notes and information

Sjellje të tilla përfshijnë hyrjen në marrëdhënie seksuale para martesës, refuzimin për të rënë dakord për një martesë të rregulluar, lidhjen e një martese pa pëlqimin e prindërve, shkeljen e kurorës, kërkimin e divorcit, veshjen në një mënyrë që shihet si e papranueshme për komunitetin, punën jashtë shtëpisë ose në përgjithësi duke mos arritur të përputhen me rolet stereotip gjinore. Krimet në emër të të ashtuquajturit nder mund të kryhen edhe ndaj vajzave dhe grave sepse ato kanë qenë viktima të dhunës seksuale, siç është përdhunimi. Kjo kategori krimesh përfshin vrasje (vrasje në emër të të ashtuquajturit nder) dhe kryhet shpesh nga një bashkëshort, një i afërm femër ose mashkull ose një anëtar i komunitetit të viktimës. Në vend që të shihen si veprime kriminale ndaj grave, krimet e kryera në emër të të ashtuquajturës nder shpesh sanksionohen nga komuniteti si një mjet për të ruajtur dhe / ose rivendosur integritetin e normave të tij kulturore, tradicionale, zakonore ose fetare pas shkeljeve të pretenduara.