Description

Акт на насилие, който се извършва предимно, макар и не изключително срещу момичета и жени, защото членовете на семействата им считат, че определено предполагаемо, допускано или реално тяхно поведение, ще опетни честта на семейството или на общността.

Additional notes and information

Такова поведение може да е свързано със: сексуални връзки преди брака, отказ за сключване на уреден брак, сключването на брак без съгласието на родителите, извършване на прелюбодеяние, искане за развод, стил на обличане, който се счита за неприемлив в общността, работа извън дома или като цяло неспазване на стереотипните роли по пол. Така наречените престъпления на честта може да се извършват и срещу жени и момичета, защото те са станали жертва на сексуално насилие, например изнасилване. Тази категория престъпления включва убийство (така нареченото „убийство на честта“) и често се извършва от съпруг, жена или мъж роднина или член на общността на жертвата. Вместо да се считат за престъпления срещу жените, така наречените престъпления на честта често се възприемат от общността като средство за запазване и/или възстановяване на целостта на културните норми, традиции, обичаите или религията, накърнени в резултат на предполагаемите нарушения.