Description

Përkufizimi i përgjithshëm: Vrasje e grave dhe vajzave për shkak të gjinisë së tyre, e cila mund të marrë formën, ndër të tjera: (1) vrasja e grave si rezultat i dhunës së partnerit intim; (2) tortura dhe vrasja mizogjiniste e grave (3) vrasja e grave dhe vajzave në emër të nderit"; (5) vrasja e shënjestruar e grave dhe vajzave në kontekstin e konfliktit të armatosur; (5) vrasjet e grave të lidhura me prikë; (6) vrasja e grave dhe vajzave për shkak të orientimit të tyre seksual dhe identitetit gjinor; (7) vrasja e grave dhe vajzave autoktone dhe vendase për shkak të gjinisë së tyre; (8) vrasje e foshnjave femra dhe zgjedhje seksi e bazuar në gjini; (9) vdekjet e lidhura me gjymtimin gjenital; (10) akuza për magji; dhe (11) vrasje të tjera të lidhura me bandat, krimin e organizuar, shitësit e drogës, trafikimin njerëzor dhe përhapjen e armëve të vogla. Përkufizimi statistikor: Vrasja e një gruaje nga një partner intim dhe vdekja e një gruaje si rezultat i një praktike që është e dëmshme për gratë. Partneri intim kuptohet si një bashkëshort ose partner i dikurshëm ose aktual, pavarësisht nëse autori ka apo ka ndarë të njëjtën banesë me viktimën.