Description

utnyttjande av flickor och pojkar under 18 år i prostitution, pornografi eller andra former av sexuell aktivitet där barnet deltar för att skaffa sig mat, bostad eller uppfylla andra grundläggande behov

Additional notes and information

Det kan även avse utnyttjande av vuxna (oftast kvinnor) i sådana situationer, vilka de tvingas in i direkt eller indirekt.