Description

Seksuaalakt või selle katse ilma teise inimese vabalt antud nõusolekuta olenemata sellest, milline on ründaja ja ohvri suhe, ning mis tahes kohas, sh kodus ja tööl

Additional notes and information

Seksuaalvägivallaaktid rikuvad õigust seksuaalsele vabadusele, autonoomiale, kontrollile, väärikusele ja turvalisusele, aga ka õigust naudingule ja tervele, turvalisele ning rahuldustpakkuvale seksuaalelule. Samas on need õigused tihedalt seotud reproduktiivõigustega, nagu vabadus otsustada, millal ja mitu last saada ning mis rasestusvastaseid vahendeid kasutada. Seksuaalvägivald on näiteks vägistamine, vägistamine kohtingul, abielusisene vägistamine.