Description

specialiserad tjänst för kvinnor, där säker logi och stöd tillhandahålls kvinnor som utsatts för våld samt för deras barn

Additional notes and information

Kvinnojourer eller skyddade boenden för kvinnor är tillsammans med nationella hjälptelefoner för kvinnor några av de viktigaste specialiserade stödtjänsterna för kvinnliga offer för våld och för deras barn. De tillhandahåller inte bara säker logi vid nödsituationer där kvinnor och deras barn kan söka skydd undan våld utan även långsiktigt stöd för att göra det möjligt för offer att åter bygga upp liv som de själva kan bestämma över och som är fria från våld.
Antalet jourplatser vid kvinnojourer definieras oftast som antalet joursängar men i vissa länder där jourplatserna inbegriper ett visst antal eller en viss procent sängar för kvinnor och barn räknas endast de sängar som avsatts för kvinnor.
Den förklarande rapporten till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) innehåller rekommendationer om att stater bör tillhandahålla minst en kvinnojour per 10 000 invånare (för inhysning av en kvinna och hennes barn).