Description

shërbim i specializuar që siguron strehim dhe mbështetje të sigurtë për gratë që janë viktima të dhunës dhe për fëmijët e tyre

Additional notes and information

Strehimoret ose strehëzat e grave, së bashku me linjat kombëtare të ndihmës për gratë, janë disa nga shërbimet më vitale të specializuara të mbështetjes për gratë viktima të dhunës dhe për fëmijët e tyre. Ata jo vetëm që ofrojnë strehim të sigurt dhe emergjent, ku gratë dhe fëmijët e tyre mund të kërkojnë strehim nga dhuna, por edhe mbështetje afatgjatë për t'u mundësuar viktimave të rindërtojnë jetë pa dhunë dhe të fuqizohen. Numri i vendeve të strehimit në strehëzat e grave përcaktohet kryesisht si numri i shtretërve të strehimit, megjithëse në disa vende, ku hapësirat e strehëzës përfshijnë një numër specifik ose përqindje të shtretërve për gra dhe fëmijë, llogariten vetëm shtretërit e ndarë për gratë. Raporti Shpjegues i Konventës së Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) përmban rekomandime që shtetet duhet të sigurojnë një hapësirë strehimi të një gruaje për çdo 10 000 banorë (për akomodimin e një gruaje dhe fëmijët e saj).