Description

specijalizirana usluga za žene kojom se ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci pruža siguran smještaj i podrška

Additional notes and information

Skloništa ili utočišta su, zajedno s nacionalnim telefonskim linijama za pomoć ženama, neke su od najnužnijih specijaliziranih usluga podrške za žene žrtve nasilja i njihovu djecu. Ne samo da pružaju siguran i hitan smještaj u kojem žene i njihova djeca mogu naći utočište od nasilja, nego i dugoročnu podršku kako bi se žrtvama omogućilo da se osnaže i ponovno izgrade život bez nasilja. Broj mjesta u skloništima za žene najčešće je određen brojem kreveta u skloništu, iako se u nekim zemljama, u kojima mjesta u skloništima uključuju i određen broj ili postotak kreveta za žene i djecu, računaju samo kapaciteti za žene. Izvješće s objašnjenjima Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) sadrži preporuku državama da osiguraju najmanje jedno mjesto u skloništima za žene na svakih 10 000 stanovnika (za smještaj žena i njihove djece).