Description

lidská práva, která jsou již uznávána vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy a mezinárodními dokumenty o lidských právech, jakož i jinými konsenzuálními dokumenty a která spočívají v uznání základních práv všech párů a jednotlivců na svobodné a odpovědné rozhodování o počtu potomků a odstupech a načasování, pokud jde o jejich narození, práva na potřebné informace a práva dosáhnout nejvyšší úrovně sexuálního a reprodukčního zdraví

Additional notes and information

Mezi reprodukční práva patří také právo rozhodovat se v záležitostech reprodukce bez diskriminace, nátlaku či násilí, jak je uvedeno v dokumentech o lidských právech. K lidským právům žen náleží také jejich právo na kontrolu a svobodné a odpovědné rozhodování v záležitostech vlastní sexuality, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví, a právo nebýt v těchto záležitostech vystavena nátlaku, diskriminaci či násilí. Rovnoprávné vztahy žen a mužů, pokud jde o sexuální vztahy a reprodukci, včetně plného respektování tělesné nedotknutelnosti jedince, vyžadují vzájemný respekt, souhlas a společnou odpovědnost v záležitostech sexuálního chování a jeho důsledků.