Description

elke vrouw die voldoet aan de criteria van de definitie van een vluchteling in internationale of regionale vluchtelingeninstrumenten, onder het mandaat van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, en/of in nationale wetgeving

Additional notes and information

Hoewel het internationale en regionale vluchtelingenrecht, waaronder het vluchtelingenrecht van de Europese Unie, 'geslacht' niet specifiek noemt als grond van vervolging, is er algemene overeenstemming over dat het van invloed of zelfs bepalend kan zijn voor het soort vervolging of leed en de redenen voor deze behandeling. De definitie van de EU van personenwaarvan wordt erkend dat zij internationale bescherming nodig hebben (zij het niet als vluchteling maar als mensen die in aanmerking komen voor ‘subsidiaire bescherming’), omvat, indien juist geïnterpreteerd, derhalve ook seksegerelateerde claims. Geweld tegen vrouwen is een van de belangrijkste vormen van vervolging die vrouwen ondervinden in de context van vluchtelingenstatus en asiel. Dergelijk geweld kan ook bestaan uit de dreiging van genitale verminking, gedwongen huwelijk /huwelijk op jonge leeftijd, bedreiging met geweld en/of zogenaamde eergerelateerde misdrijven, vrouwenhandel, verkrachting en andere vormen van seksuele mishandeling, ernstige vormen van huiselijk geweld, het opleggen van de doodstraf of andere lijfstraffen die bestaan in discriminerende rechtsstelsels, gedwongen sterilisatie, politieke of religieuze vervolging wegens het koesteren van feministische of andere meningen, en vervolging wegens het niet voldoen aan genderbepaalde sociale normen en mores. Om die reden kunnen asielprocedures waarin geen rekening wordt gehouden met de speciale situatie of de speciale behoeften van vrouwen een volledige beoordeling van hun claims in de weg staan.