Description

Всяка жена, която отговаря на критериите за допустимост, съгласно приложимото определение за бежанец, предвидено в международни или регионални инструменти относно бежанците, в рамките на мандата на Върховния комисар за бежанците на ООН и/или в националното законодателство.

Additional notes and information

Въпреки че в международното и регионалното право в областта на бежанците, включително правото на Европейския съюз в областта на бежанците, „полът“ не е изрично посочен като основание за преследване, е широко прието, че той може да повлияе или да определи вида преследване или нанесената вреда, както и причините за това третиране. Определението на ЕС за лица, признати за нуждаещи се от международна закрила (макар и не в качеството си на бежанци, а като получатели на „субсидиарна закрила“), ако се тълкува правилно, обхваща искове, свързани с пола. Насилието срещу жените е една от основните форми на преследване на жените в контекста на статута на бежанците и убежището. Такова насилие може да включва заплахата от генитално осакатяване на жени, принудителен /ранен брак, заплаха от насилие и/или така наречени „престъпления на честта“, трафик на жени, изнасилване и други форми на сексуално насилие, тежки форми на домашно насилие, налагането на смъртното наказание или други физически наказания, съществуващи в дискриминационни системи на правосъдие, принудителна стерилизация, политическо или религиозно преследване за проява на феминистки или други възгледи, както и последващото преследване при неспазване на социалните норми, обуславяни от пола. Ето защо процедурите за предоставяне на убежище, при които не се отчита специалното положение или нуждите на жените, могат да възпрепятстват всеобхватното разглеждане на техните искове.