Description

kvinnor i alla åldrar som engagerar sig i främjandet och skyddet av samtliga mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt alla personer som engagerar sig i försvarandet av kvinnors rättigheter och jämställdhet, antingen enskilt eller tillsammans med andra inom ramen för en organisation. Kvinnorättsförsvarares verksamhet skyddas av deklarationen om enskildas, gruppers och samhällsorgans rättighet och skyldighet att främja och skydda allmänt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, även känd som 1999 års deklaration om människorättsförsvarare

Additional notes and information

Kvinnorättsförsvarare utsätts för samma typ av risker som försvarare som arbetar med att upprätthålla rättigheter som rör människor, samhällen och miljön men som kvinnor upplever de även könsspecifika risker och är måltavlor för könsrelaterat våld. Detta kan bero på att kvinnorättsförsvarare uppfattas som en motståndare till accepterade sociokulturella normer, traditioner och stereotyper om femininitet och kvinnors roll och status i samhället. Deras arbete anses ofta utmana traditionella uppfattningar av familjen.