Description

Група хора, които са в по-висок риск от бедност, социално изключване, дискриминация и насилие, отколкото общото население, включително, но и не само, етнически малцинства, мигранти, хора с увреждания, изолирани възрастни хора и деца.

Additional notes and information

Уязвимостта на хората да бъдат дискриминирани и маргинализирани е последствие от социалните, културните, икономическите и политическите условия, а не е присъщо качество на определени групи хора. Жените и момичетата, които принадлежат към тези групи, често са подложени на множествена дискриминация и основано на пола насилие. Те обаче имат ограничен достъп до закрила, подкрепа и правна защита, когато правата им са нарушени. В скорошно изследване за стереотипните роли на половете и нагласите към тях, както и тяхното дискриминационно въздействие върху жените, се подчертава, че жените не са уязвими по природа, а им е наложено неравностойното положение.