Description

Väestöryhmät, joilla on suurempi köyhyyden, sosiaalisen syrjäytymisen, syrjinnän ja väkivallan riski kuin väestöllä yleisesti, mukaan lukien muun muassa etniset vähemmistöt, maahanmuuttajat, vammaiset ihmiset, eristyneet iäkkäät ihmiset ja lapset

Additional notes and information

Alttius syrjinnälle ja syrjäytymiselle on seurasta sosiaalisista, kulttuurisista, taloudellisista ja poliittisista oloista eikä minkään henkilöiden ryhmän luontainen piirre. Näihin ryhmiin kuuluviin naisiin ja tyttöihin kohdistuu usein moneen tekijään perustuvaa syrjintää ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Heidän on kuitenkin vaikea saada suojaa, tukea ja oikeussuojakeinoja, kun heidän oikeuksiaan loukataan. Äskettäisessä tutkimuksessa stereotyyppisistä sukupuolirooleista ja asenteista ja niiden naisiin kohdistuvasta syrjivästä vaikutuksesta korostetaan, että naiset eivät ole luonnostaan haavoittuvia vaan he kärsivät ulkopuolelta tulevasta haitasta.