Description

skupina osoba koje su izložene višem riziku od siromaštva, društvene isključenosti, diskriminacije i nasilja nego opća populacija, što uključuje, ali nije ograničeno na, etničke manjine, migrante, osobe s invaliditetom, izolirane starije osobe i djecu

Additional notes and information

Ranjivost na diskriminaciju i marginalizaciju posljedica je društvenih, kulturoloških, ekonomskih i političkih uvjeta, a ne karakteristika svojstvena određenim skupinama ljudi. Žene i djevojčice koje pripadaju tim skupinama često podliježu višestrukoj diskriminaciji i rodno uvjetovanom nasilju. S druge strane, imaju ograničen pristup zaštiti, podršci i kompenzaciji zbog kršenja svojih prava. Najnovija znanstvena istraživanja o stereotipnim rodnim ulogama i stavovima te njihovom diskriminatornom učinku na žene naglašava da žene nisu prirodno ranjive, već da trpe nametnut nepovoljan položaj.