Description

Grupe u nepovoljnijem položaju su one grupe ili pojedinci/pojedinke koje su u većem riziku od siromaštva, socijalne isključenosti, diskriminacije i nasilja od opće populacije. Grupe u nepovoljnijem položaju uključuju etničke manjine, migrante, osobe sa invaliditetom, izolovane starije ljude i djecu.

Additional notes and information

Njihova ranjivost na diskriminaciju ili marginalizaciju je posljedica socijalnih, kulturnih, ekonomskih ili političkih uslova i nije direktno povezana sa karakteristikama određenih grupa ili osoba. Žene i djevojčice, pripadnice ranjivih grupa često su izložene višestrukoj diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju. Također, imaju ograničen pristup zaštiti, podršci i kompenzaciji u slučajevima kršenja prava. Posljednje akademske studije o stereotipnim rodnim ulogama i stavovima i njihovim diskriminatornim posljedicama po žene ukazuju na to da žene nisu ranjive po prirodi, nego su izložene posljedicama postojećeg nepovoljnijeg položaja.