Description

martesë e individëve, niveli i zhvillimit fizik, emocional, seksual dhe psikosocial i të cilëve i bën ata të paaftë të pajtohen lirisht dhe plotësisht për martesë

Additional notes and information

Shumë rezoluta dhe raporte të Kombeve të Bashkuara përdorin 'martesën e hershme ’dhe 'martesën e fëmijëve’ në mënyrë të ndërsjellë, pa ndonjë dallim të dukshëm. Të tjerët përdorin shprehjen 'martesa e hershme, duke përfshirë 'martesën e fëmijëve', duke nënkuptuar se martesa e hershme përfshin martesën e fëmijëve, por gjithashtu përfshin situata që nuk kualifikohen si martesë fëmijësh, të tilla si martesa në të cilat njëri ose të dy bashkëshortët janë nën moshën 18 vjeç, por kanë arritur moshë madhore sipas ligjeve të shtetit përkatës.