Description

брак на поединци кои поради својот степен на физички, емоционален, сексуален или психосоцијален развој не се способни слободно и потполно да се согласни да стапат во брак

Additional notes and information

Во многу резолуции и извештаи на Обединетите Нации наизменично се користат поимите „ран брак“ и „детски брак“, без видлива разлика. Други пак ја користат фразата „ран брак, вклучително и детски брак“, со што се укажува дека со раниот брак се опфаќа и детскиот брак, но и ситуации што не се квалификуваат како детски брак, како браковите во кои едниот или обајцата сопружници се под 18 годишна возраст, но според државните закони се сметаат за полнолетни.