Description

právní nebo zvykový svazek mezi dvěma osobami, pokud alespoň jedna z nich je při jeho uzavření mladší 18 let

Additional notes and information

Výbor pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) a Výbor pro práva dítěte (CRC) považují dětský sňatek za formu nuceného sňatku, jelikož děti vzhledem ke svému věku nejsou způsobilé dát plný, svobodný a informovaný souhlas s uzavřením sňatku nebo s tím, kdy má být uzavřen. Podle standardů lidských práv zakotvených v Úmluvě o právech dítěte (CRC) a Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) jsou dětské sňatky škodlivou praktikou. Zákaz uzavírání sňatků mezi osobami mladšími 18 let je zárukou, že odpovědnost spojená s manželstvím nebude předčasně ukládána či vnucována dětem bez jejich souhlasu. S ohledem na respektování vývojových možností dětí a jejich schopnosti samostatného rozhodování o záležitostech, jež ovlivní jejich život, výbory CEDAW a CRC souhlasily, že ve výjimečných případech lze povolit sňatek vyspělého dítěte ve věku alespoň 16 let, konečné rozhodnutí však musí učinit soud na základě zákonných důvodů pro udělení výjimky, a to po předložení důkazů o vyspělosti dotyčného dítěte, aniž by se činily ústupky kultuře nebo tradici. Dětský sňatek, sňatek v raném věku a nucený sňatek jsou navzájem související, avšak odlišné termíny. Zpravidla se ale užívají v různých kombinacích a jsou navzájem zaměňovány, aniž by byly výslovně definovány nebo alespoň vysvětleny, přestože jejich pojetí je široké a nejednoznačné. Výbory CEDAW a CRC schválily užívání termínu „dětský a/nebo nucený sňatek“