Description

prawa i obowiązki rodziców dotyczące ich dzieci

Additional notes and information

Rodzice, mając na uwadze wspieranie zdrowego rozwoju swoich dzieci, harmonijnego rozwoju osobistego oraz zdolności do niezależnego życia i kariery, mają prawo i obowiązek do dbania o życie, rozwój osobisty, prawa i korzyści swoich dzieci. Prawa rodzicielskie tym samym odbijają prawa dzieci jako istot ludzkich. Prawa rodzicielskie nigdy nie mogą być w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka dziecka, zgodnie z prawodawstwem krajowym i międzynarodowym. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka stanowi wszystkie prawa dziecka w Konwencji o prawach dziecka. Prawa rodzicielskie są przyznawane obydwojgu rodzicom. Termin określa się także „odpowiedzialnością rodzicielską”.