Description

морални перспективи што често се ороднети и се карактеристични за класата и за етничките социјални поделби