Description

работата со која се произведуваат добра или услуги, но за која не се добива никаков директен паричен надоместок или друга форма на исплата, како работата и грижата во домот

Additional notes and information

Неплатената работа е нееднакво распределена меѓу жените и мажите, при што стапката на учество на жените во овој вид неплатена работа е повисока.