Description

punë që prodhon mallra dhe shërbime por që nuk mbart asnjë shpërblim të drejtpërdrejtë ose formë tjetër pagese si punët e shtëpisë dhe puna e kujdesit

Additional notes and information

Puna e papaguar është e shpërndarë në mënyrë të pabarabartë mes grave dhe burrave; gratë kanë një përqindje më të lartë të pjesëmarrjes në këtë punë të papaguar.