Description

të gjitha detyrat që lidhen me mbështetjen dhe shërbimin e fuqisë punëtore aktuale dhe të ardhshme - ata që ndërmarrin ose do të ndërmarrin punë produktive, duke përfshirë, por pa u kufizuar në lindjen dhe edukimin e fëmijëve

Additional notes and information

Gjithnjë e më shumë është referuar si ‘riprodhim shoqëror’ për të treguar se termi ka një fushë më të gjerë sesa thjesht aktivitetet që lidhen me riprodhimin biologjik. Fakti që puna riprodhuese është baza thelbësore e punës prodhuese është argumenti kryesor për rëndësinë ekonomike të punës riprodhuese. Puna riprodhueses është ndërmarrë kryesisht nga gratë dhe është e papaguar dhe për këtë arsye e paregjistruar në llogaritë kombëtare.