Description

Възпроизводството, включително, но и не само раждането и отглеждането на дете, или така наречените задачи, свързани с подхомагането и обслужването на текущата и бъдещата работна сила - тези, които работят или ще работят в бъдеще.

Additional notes and information

Все по-често се свързва със социалното възпроизводство, термин, който обхваща по-широк кръг от дейности, а не само биологичното възпроизводство. Фактът, че репродуктивната работа е в основата на продуктивната работа е най-важният аргумент за икономическото значение на репродуктивната работа. По-голям дял от нея поемат предимно жените. Тя не е платена, поради което и не е включена в националните сметки.