Description

tādu pasākumu virkne, kuru mērķis ir stiprināt cilvēku prasmes un zināšanas konkrētā jomā, piemēram, dzimumu līdztiesības jomā

Additional notes and information

Lai pilnveidotu ar dzimumu līdztiesību saistītas kompetences, var organizēt dažādus pasākumus, piemēram izpratnes veicināšanas iniciatīvas un darbaudzināšanu. Kompetenču pilnveide var notikt vairākos politikas cikla posmos. Papildus cilvēku prasmju, izpratnes un zināšanu uzlabošanai tai var būt pozitīva ietekme uz viņu interesēm un iesaistīšanos dzimumu līdztiesības nodrošināšanā. Kompetenču pilnveide var ietvert dažādu izglītības rīku un procesu plašu klāstu, piemēram, klātienes apmācību pasākumus un studiju kursus, darbinieku informēšanu, tiešsaistes moduļus, norādījumu materiālus un resursu komplektus, konsultāciju pasākumus un ekspertīzes apmaiņas tīklus.