Description

jēdzienu raksturo divas dimensijas: bioloģiskā (anatomiskā) un sociālā.Sieviešu ķermenis nav tikai funkcionālā anatomiskā sistēma, bet arī sociālo lomu un kultūras attiecību objekts dažādajos vēsturiskajos kontekstos un ideoloģiskajās sistēmās. Pastāv dažādas pieejas sievietes ķermeņa, sievietes anatomijas, sievietes reproduktivās funkcijas un maternitātes izpratnē.

Additional notes and information

Jēdziens aplūko ar kontroli par sieviešu ķermeņiem, ķermenisko dažādību, dzimumu dihotomijas un esenciālisma kritiku saistītus jautājumus.