Description

Keskne uurimisobjekt naisuuringutes ja feministlikus teoorias, kus keskendutakse sellistele teemadele nagu kontroll naisekeha üle, kehade mitmekesisus ning soolise dihhotoomia ja essentsialismi kriitika

Additional notes and information

Sugu analüüsivad diskursused mõjutavad kehasid eri moel - andes sisendi tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste välimuse või oskuste kohta või kirjeldades anatoomiat, füsioloogiat ja teisi sugude kehalisi tunnuseid üldistavalt. Et meedia ja populaarteaduslikud materjalid on laialt ja pidevalt kättesaadavad, on neil diskursustel tugevalt normeeriv mõju.