Description

сите искуства или иницијативи во кои се применуваат техники, методи или пристапи што функционираат на начин што создава ефекти и резултати доследни на дефиницијата за интегрирањето на родовата перспектива, за кои се смета дека се делотворни во интегрирањето на родовата перспектива како трансформативна стратегија, и кои заслужуваат да се споделуваат и предлагаат и во други организациски контексти