Description

akákoľvek skúsenosť alebo iniciatíva, ktorá preukazuje techniky, metódy alebo prístupy, ktoré fungujú takým spôsobom, ktorý prináša účinky a výsledky v súlade s vymedzením uplatňovania rodového hľadiska, ktoré sa považujú za účinné pri uplatňovaní rodového hľadiska ako transformačnej stratégie a ktoré si preto zaslúžia, aby boli rozšírené a navrhnuté do iných organizačných kontextov