Description

Различни форми на нестандартна, нетипична и алтернативна заетост.

Additional notes and information

Нередовният и/или несигурният труд често се свързва с непълно работно време, сезонен и непостоянен труд, самостоятелна заетост, срочна работа, временна работа, работа на повикване, работници от вкъщи или агенции за заетост. Измеренията на този труд може да включват, наред с другото, несигурност при запазването на работата, липса на контрол над трудовия процес, ниски доходи и ограничена социална и регулаторна закрила. Влошаването на стандартните трудови правоотношения може да повиши несигурността на заетостта на жените.