Description

namjeran prekid trudnoće bez prethodnog i informiranog pristanka žene

Additional notes and information

Prekid trudnoće obuhvaća sve različite postupke koji rezultiraju uklanjanjem svih plodova začeća. Pojam obuhvaća svaki pobačaj koji je izveden bez potpuno informirane odluke koju je donijela žrtva. Predstavlja oblik štetnog postupka koji se najčešće izvodi na adolescenticama i ženama koje se nalaze u situaciji izrazite ranjivosti ili marginalizacije. Te djevojke i žene mogu naići na znatne prepreke u ostvarivanju svojih prava na slobodno odlučivanje o pitanjima koja se tiču njihovih života, uključujući pravo na stvaranje veza i odlučivanja hoće li, kada i s kim osnovati obitelj.