Description

mënyrat në të cilat gjinia formon shpërndarjet e pushtetit në të gjitha nivelet e shoqërisë

Additional notes and information

Një nga modelet e përhershme në shpërndarjen e pushtetit është ai i pabarazive midis grave dhe burrave. Grupi i roleve, sjelljeve dhe qëndrimeve që shoqëritë përcaktojnë si të përshtatshme për gratë dhe burrat ('gjinia') mund të jenë shkaku, pasoja dhe mekanizmi i marrëdhënieve të pushtetit, nga sfera intime e familjes në nivelet më të larta të vendim-marrjes politike. Strukturat dhe institucionet më të gjera gjithashtu mund të formojnë shpërndarjen e pushtetit duke përforcuar dhe mbështetur në rolet gjinore.