Description

Начини, по които социалният пол предопределя разпределението на властта на всички нива в обществото.

Additional notes and information

Един от най-устойчивите модели в разпределението на властта е този на неравенството между жените и мъжете. Наборът от роли, поведения и нагласи, определяни от обществата като подходящи за жените и мъжете, съобразно техния пол, може да бъде причина, последствие и механизъм на властовите отношения от интимната сфера в домакинството до най-високите равнища на вземането на политически решения. По-големите структури и институции също могат да играят роля в разпределението на властта, като укрепват и разчитат на стереотипни роли по пол.