Description

masat që synojnë një grup të veçantë dhe synojnë të eliminojnë dhe parandalojnë diskriminimin ose të kompensojnë disavantazhet që vijnë nga qëndrimet, sjelljet dhe strukturat ekzistuese

Additional notes and information

Veprimi specifik synon favorizimin e qasjes nga anëtarët e kategorive të caktuara të njerëzve, në këtë rast të veçantë: grave, në të drejtat që ato kanë të garantuara, në të njëjtën masë si anëtarët e kategorive të tjera, në këtë rast, burrat. Së bashku me qendërsimin gjinor, veprimi specifik është një nga dy qasjet për barazinë gjinore të zbatuar nga Bashkimi Europian.