Description

мерки насочени кон одредена група со цел да се елиминира и спречи дискриминацијата, или да се ублажат неповолностите што произлегуваат од постојните ставови, однесувања или структури

Additional notes and information

Специфичните дејства имаат за цел да овозможат повластен пристап на припадниците на одредени категории на луѓе, во овој случај жените, до одредени права што им се загарантирани, во иста мера како и на припадниците на други категории, во овој случај мажите.
Заедно со интегрирањето на родовата перспектива, специфичното дејство е еден од двата пристапи кон родовата еднаквост што ги спроведува Европската Унија.