Description

veprim që synon favorizimin e qasjes nga anëtarët e kategorive të caktuara të njerëzve, në këtë rast të veçantë, gratë, në të drejtat që ato kanë të garantuara, në të njëjtën masë si anëtarët e kategorive të tjera, në këtë rast të veçantë, burrat

Additional notes and information

Në disa raste, arsyeja që diskriminimi ndodh është për faktin se i njëjti rregull zbatohet për të gjithë pa marrë parasysh ndryshimet përkatëse. Për të korrigjuar dhe parandaluar këtë lloj situate, qeveritë, punëdhënësit dhe ofruesit e shërbimeve duhet të sigurohen që ata të ndërmarrin hapa për të rregulluar normat dhe praktikat e tyre për të marrë parasysh ndryshime të tilla - domethënë, ata duhet të bëjnë diçka për të rregulluar politikat dhe masat aktuale. Koncepti i masës pozitive zakonisht referohet në të drejtën ndërkombëtare si 'masa të veçanta ’. Masa të tilla përshkruhen me terma të ndryshëm, të cilët gjithashtu mund të kenë kuptim dhe interpretim të ndryshëm që u është dhënë atyre në kontekste dhe fusha të ndryshme kombëtare të zbatueshmërisë së tyre. Masa të tilla përshkruhen me terma të ndryshëm, të cilët gjithashtu mund të kenë kuptim dhe interpretim të ndryshëm që u është dhënë atyre në kontekste dhe fusha të ndryshme kombëtare të zbatueshmërisë së tyre. Termat më të njohur gjerësisht janë: veprimi pozitiv ose masa pozitive; veprim pozitiv; trajtim preferencial; masa të veçanta; veprim i veçantë; diskriminimi i anasjelltë dhe diskriminimi pozitiv.