Description

synim i të kuptuarit dhe marrjes parasysh të faktorëve shoqërorë dhe kulturorë të përfshirë në përjashtimin me bazë gjinore dhe diskriminimin në sferat më të ndryshme të jetës publike dhe private

Additional notes and information

Përqendrohet kryesisht në raste të pafavorshme strukturore në pozitat dhe rolet e grave.