Description

ľudské zdroje a rovnaká účasť žien a mužov na všetkých oblastiach práce, projektoch alebo programoch

Additional notes and information

pokiaľ ide o scenár rodovej rovnosti, očakáva sa, že participácia žien a mužov bude proporcionálna k ich podielu v populácii. Účasť žien je však v mnohých oblastiach oveľa menšia, ako by sa na základe ich podielu v populácii očakávalo (nedostatočné zastúpenie žien), zatiaľ čo účasť mužov je vyššia (nadmerné zastúpenie mužov).