Description

bet koks skirtumas, išimtis ar apribojimas dėl biologinės lyties, kuris daro poveikį ar turi tikslą trukdyti ar panaikinti galimybę moterims, nepaisant jų šeiminės padėties, turėti ir naudotis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis ar jas taikyti remiantis moterų ir vyrų lygybės principais politikos, ekonomikos, kultūros, pilietinėje ir kitose srityse

Additional notes and information

Diskriminacijos ištakos gali būti įstatymuose (de jure) ar praktikoje (de facto). CEDAW konvencija pripažįsta ir nagrinėja abi įstatymuose, politikose, procedūrose ar praktikoje sutinkamas diskriminacijos formas.