Description

svako razlikovanje, izdvajanje ili ograničenje koje je izvršeno na temelju roda, koje ima učinak ili namjeru umanjiti ili ukinuti priznavanje, uživanje ili korištenje ljudskih prava i temeljnih sloboda žena, na temelju ravnopravnosti žena i muškaraca, u političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili bilo kojem drugom području, bez obzira na bračni status žene

Additional notes and information

Diskriminacija može proizlaziti iz prava (de iure) ili iz prakse (de facto). Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) prepoznaje i govori o oba oblika diskriminacije, bez obzira jesu li sadržani u zakonodavstvu, politici, postupcima ili praksi.